Skip to content

Põhikiri

Kinnitatud 23.07.2016 üldkoosoleku otsusega nr 3/7/2016

Mittetulundusühing “Pane oma meeled proovile” põhikiri
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing “Pane oma meeled proovile” (edaspidi ühing) on avalikes huvides
tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, TARTU.
1.2 Ühingu põhieesmärgiks on aidata kaasa erivajadustega inimeste aktiivsele väärikale
osalemisele kodanikuühiskonnas ja erivajadusega inimese kui ühiskonda panustava,
eneseteostusvõimelise ühiskonnaliikme kuvandi levitamine, mille saavutamiseks teostatakse
muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 kogemuslike simulatsioonmeetodite ja aktiivse diskussiooni juurutamine erivajaduste
teema tutvustamisel ja selgitamisel;
1.2.2 erinevate erivajadustega inimeste osalemist, juurdepääsu ja korraldutegevusi toetavate
meetmete rakendamine ja teenuste osutamine;
1.2.3 nõustamine erivajadustega seotud teemadel ja temaatika tutvustamisega seotud
küsimustes;
1.2.4. toetajate, sponsorite ja vabatahtlike kaasamine oma tegevustesse;
1.2.5 kõikide oma registreerimata kaubamärkide maine, terviklikkuse ja kvaliteedi aktiivne
kaitsmine ning hoidmine, sealhulgas: “Pane oma meeled proovile!”™ ja “Challenge Your
Senses!”™.
1.3. Ühing omab õigust moodustada eraõiguslikke juriidilisi isikuid.
II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma
ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja
väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele.III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise
küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või Ühingu muu organi
pädevusse
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisele, kvoorumile ja otsuste vastuvõtmisele rakendatakse
järgmisi sätteid, kui seadusega pole sätestatud teisiti:
3.2.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus põhikirjas ja seadusega sätestatud juhtudel.
3.2.2.Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Korralise
üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel võib rakendada punktis 3.2.11 sätestatud korda, kui kõik
ühingu liikmed on sellega nõus. Korralist üldkoosolekut võib pidada konverentsikõnena või
Skype teel, kui kõik ühingu liikmed selles osalevad. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse
kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kui
juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad
üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
3.2.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva, teatades
kutses ka koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
3.2.4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole
Ühingu liikmetest.
3.2.5. Kui üldkoosolek ei ole kvoorumi puudumise tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub
juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek
on pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks
liiget. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad
või on esindatud kõik liikmed.
3.2.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku
kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel
teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud üle
poole Ühingu liikmetest ja neist 90% on täiendustega nõus.
3.2.7. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema esindaja, kellele on
antud lihtkirjalik volikiri.
3.2.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus
osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.
3.2.9. Ühingu ühinemise, jagunemise, lõpetamise ja põhikirja muutmise otsustamiseks on
vajalik 2/3 liikmete või nende esindajate nõusolek.
3.2.10 Põhikirja punktide 1.2, 3.2.9 ja 3.2.10 muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete
nõusolek. Eelolev nõue kehtib ka juhul, kui koosolek on kokku kutsutud rakendades põhikirja
punkti 3.2.5. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
3.2.11. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse
poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.
3.2.12 Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Ühingu otsustab temaga või
temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga
kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks
või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle
liikme nõusolek.
3.2.13 Ühingu liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada Ühingu poolt
tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Käesolevas lõikes nimetatud Ühingu liikmete hääli
ei arvestata esindatuse määramise.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle
määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline,
kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3
häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning
koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste
nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule
juriidilise isikule. Käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavatest isikutest teeb valiku
üldkoosolek.