Skip to content

MTÜ Pane Oma Meeled Proovile eetikakoodeks

Kinnitatud ühingu 22.12.22 üldkoosoleku otsusega.

Mittetulundusühing Pane Oma Meeled Proovile väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelt, mitmekesisust, usaldusväärsust ja ligipääsetavust, ning tegutseb nende väärtuste järgi. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikkusel lugupidamisel ja tunnustamisel. 

Meie kohus on anda panus turvalise, tasakaalustatud, ligipääsetava, vaba ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtub MTÜ Pane Oma Meeled Proovile Eestis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühingu usaldusväärsust ühiskonnas, koostööpartnerite, ühingu liikmete ja klientide seas.

Vabaühenduse tegevuse põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, omavahelisi kokkuleppeid ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2. Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. Vabaühendus kui vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kõigi vabatahtlikku tööd.

5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimad tulemused.

6. Vabaühendus, mis saab vahendid tegutsemiseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

1. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu ja kasutab eesmärgi saavutamiseks uusi innovaatilisi meetodeid.

2. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

3. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks ning eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

1. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega ning universaalse disaini põhimõtetega.

2. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui ka toetajana õiglastest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandluskohustus

1. Vabaühendus on oma tegevuses vastutustundlik ning vastutab kõigi asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

2. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

3. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

1. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

2. Vabaühendus suhtleb avatult oma nime all ega tegutse anonüümselt.

3. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamise nimel. Vabaühendus toetab ja julgustab ühtlasi innovaatilist lähenemist.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

1. Vabaühendus on oma eesmärkides, otsustes ja tegevustes sõltumatu ning hoidub sattumast erinevate erakondade, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, mille tõttu kaotaks sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

2. Vabaühendus ja selles tegutsevad isikud hoiduvad huvide konfliktist. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

1. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui ka suulistest kokkulepetest.
2. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

1. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
2. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Märkus
* MTÜ Pane Oma Meeled Proovile eetikakoodeks lähtub 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastu võetud Eesti mittetulundusühenduste ümarlaua suurkogu eetikakoodeksist.