Skip to content

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitatud ühingu 22.12.22 üldkoosoleku otsusega.

MTÜ Pane Oma Meeled Proovile annetuste kogumise hea tava

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi põhjuste kõrvaldamisele või tagajärgede leevendamisele.

Hea tava kontekstis käsitleme annetusena inimesele või organisatsioonile kuuluva raha või asjade vabatahtlikku andmist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning nende kogumiseks on kümneid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Kinnitades, et  MTÜ Pane Oma Meeled Proovile tegutseb vastavuses Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga, kohustume annetuste kogujana järgima järgmiseid põhimõtteid:

1. Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab,et meie kui annetuste koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Innustame inimesi selle infoga tutvuma.

2. Annetuste kogumisel ütleme selgelt, milleks annetust kasutame plaanime ja milliseid tulemusi sellega saavutada soovime, tagamaks annetajatele ja avalikkusele hiljem võimaluse hinnata annetuste kasutamist. Kui annetusi kogume kellelegi teisele edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks. MTÜ Pane Oma Meeled Proovileon otsustanud pp.kk.aa toimunud üldkoosolekul kanda annetuste kogumisega ja vahenditega seotud kulusid mitte kanda laekunud annetustest kui tegu ei ole just sihtotstarbelise annetusega. MTÜ Pane Oma Meeled Proovile annab teada oma koduleheküljel kui on vajadus teha erand. 

3. Annetuse kogujana püüame luua annetuse tegijale võimalikult head tingimused targa otsuse langetamiseks. Kutsudes üles annetust tegema, näitame, millist probleemi ja kuidas annetuste abil lahendame. Hoidume annetaja eksitamisest ja hirmutamisest.

4. Annetuse tegemiseks ei avalda survet. Annetuse kogujana austame inimese õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte. 

5. Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austame abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avalda ilma abivajaja nõusolekuta. Seejuures teavitame abivajajat info avaldamisega kaasneda võivatest negatiivsetest tagajärgedest.

6. Annetustena kogutud raha kasutame heaperemehelikult, otstarbekalt ja sihipäraselt.

7. Annetuse kogujana täidame annetajale antud lubadused, nii tema raha, teenuste  või esemete kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetustena kogutud raha kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest anname aru annetuse kogujana oma  kodulehel ning võimalusel otse annetajatele.